'Πρῶτος μεταξὺ ἴσων' Calm Cool and Collected φιλοσοφία SISU - "stubborn determination"


Go to bolverkloki's full profile on the This Is My Jam site.

Jam stats

Jams: 55

Following: 5

Followers: 12

Joined: 28th Jun 2012